ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

του      Σωματείου «ΦΙΛΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΡΘΡΟ 1Ο

Ιδρύεται στον Πειραιά Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» με έδρα τον Πειραιά.

ΑΡΘΡΟ 2Ο

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπός του Σωματείου είναι η ηθική και υλική ενίσχυση και συμπαράσταση του Μουσείου για την επίτευξη των  σκοπών  του, όπως επίσης και των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων Πειραιά. Οι λεπτομέρειες της εν γένει λειτουργίας θα  καθορισθούν  με ιδιαίτερους Κανονισμούς που θα συνταχθούν από το  Διοικητικό Συμβούλιο και θα εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση.

ΜΕΣΑ

Οι αναφερόμενοι παραπάνω σκοποί του Σωματείου θα επιτευχθούν:

α) Από τους πόρους του Σωματείου, συνδρομές, εισφορές Μελών.

β) Από δωρεές και έκτακτες χορηγίες διαφόρων αρωγών Μελών και μη.

γ) Από εισπράξεις εορτών, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων, εράνων, λαχειοφόρων αγορών κλπ.

δ) Από επιχορηγήσεις Κρατικών Φορέων, Διεθνών Οργανισμών  ή Οργανισμών  και  Ιδρυμάτων του  Εσωτερικού,  Εξωτερικού,  των Αποδήμων Ελλήνων και από οποιουδήποτε άλλου.

ΑΡΘΡΟ 3Ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η Σφραγίδα του Σωματείου έχει σχήμα κυκλικό και στην περιφέρειά   της  τις  λέξεις: «ΦΙΛΟΙ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ  ΚΑΙ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» και στο κέντρο απεικόνιση του ταφικού Μνημείου Καλλιθέας που εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά και κάτωθέν του τη χρονολογία της Ιδρύσεώς του (1995).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΒΟΛΕΣ

ΑΡΘΡΟ 4Ο

ΜΕΛΗ

Τα Μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά, Αρωγά και Επίτιμα:

α) Τακτικά Μέλη του Σωματείου εγγράφονται με απόφαση             του  Διοικητικού Συμβουλίου  άτομα, που  έχουν  προταθεί  από  δυο Τακτικά Μέλη του Σωματείου, κατόπιν αίτησής τους στην  οποία ν' αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του Καταστατικού του  Σωματείου και το αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

β) Αρωγά Μέλη εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο,  μετά από  πρόταση  τριών Τακτικών Μελών  του  Σωματείου, άτομα  που προσφέρουν υλική ή ηθική βοήθεια στο Σωματείο.

γ) Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα (Μέλη ή Φίλοι του Συλλόγου) που προσέφεραν στο Σωματείο πολύτιμες υπηρεσίες, ηθικές ή υλικές. Επί πλέον των ανωτέρω, Επίτιμο       Μέλος αυτοδικαίως είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος Πειραιά.

ΑΡΘΡΟ 5Ο

Τα Τακτικά Μέλη υποχρεούνται να  καταβάλουν α) δικαίωμα εγγραφής  εφάπαξ  και  β) ετήσια  συνδρομή.  Τα  ποσά   τους ορίζονται  κάθε  φορά  από  την  Γεν.  Συνέλευση  ύστερα  από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6Ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα Μέλη υποχρεούνται να τηρούν τις  διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, απαγορευομένων των πολιτικών συζητήσεων στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. και  των Γενικών Συνελεύσεων,  όπως επίσης και στους χώρους δραστηριότητας του Σωματείου.

Τα Τακτικά Μέλη δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις  Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ., να εκλέγουν  τα όργανα  του  Σωματείου,  να  εκθέτουν  υποψηφιότητα  διά  την κατάληψη  των  υπό του  παρόντος  προβλεπομένων  αξιωμάτων, να ψηφοφορούνται  και  αποχωρούν του Σωματείου  οποτεδήποτε.  Τα αποχωρούντα Μέλη ουδέν δικαίωμα έχουν επί της περιουσίας του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 7Ο

ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-  ΔΙΑΓΡΑΦΗ

 1. Όταν ένα Μέλος επί τρία συνεχόμενα έτη δεν καταβάλει την ετήσια συνδρομή και δεν παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις αδικαιολόγητα, έχει ως συνέπεια:

α) Την στέρηση του δικαιώματος της συμμετοχής στις ψηφοφορίες και στις Γενικές Συνελεύσεις.

β) Την στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 1. Κάθε Μέλος διαγράφεται, στερούμενο όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του όταν:

α) Αντιτίθεται στους σκοπούς του Σωματείου.         

β) Παραβεί το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.). Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή Έκτακτης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων (στη Γενική Συνέλευση) Μελών της, ύστερα από πρόταση είτε του Δ.Σ. είτε του ενός τρίτου (1/3) των          ταμειακώς εντάξει Μελών του Σωματείου, κατά την ημέρα της σύγκλησής της. Πριν από τη διαγραφή του το Μέλος καλείται να παραστεί στη σχετική συζήτηση στο Δ.Σ. εφόσον το επιθυμεί.

 1. Διαγραφέντα Μέλη δύνανται να επανεγγραφούν με νέα αίτησή τους κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 4 παραγρ. α του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8Ο

ΔΩΡΗΤΕΣ - ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να ανακηρυχθούν Δωρητές ή Ευεργέτες ανάλογα με την προσφερθείσα προς το Σωματείο δωρεάν τους. Η ανακήρυξή τους  γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ποσά που καθορίζουν τον τίτλο του Δωρητή ή του Ευεργέτη ομοίως καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 9Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Η διοίκηση και διαχείριση του Σωματείου ασκείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Τα οκτώ Μέλη του Δ.Σ. είναι αιρετά και μπορούν να εκλεγούν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι Τακτικά Μέλη του Σωματείου. Ο Επί Κεφαλής της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων είναι εξ επαγγέλματος (ex officio) Μέλος του Δ.Σ., σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματός του τον αντικαθιστά ο εκάστοτε αναπληρωτής του.
 3. Τα αιρετά Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται κατά πλειοψηφία με μυστική ψηφοφορία και από κοινό ψηφοδέλτιο από τα Μέλη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και για τετραετή θητεία. Σε περίπτωση ισοψηφίας τίθεται κλήρος μεταξύ των ισοψηφισθέντων. Εκτός από τα προαναφερόμενα αιρετά Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται συγχρόνως, με τις ίδιες διαδικασίες και για το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο ψηφοδέλτιο αναπληρωματικοί Σύμβουλοι.

Σε περίπτωση αναπληρωματικής εκλογής για την πλήρωση κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, η αναπληρωματική αυτή εκλογή πραγματοποιείται κατά την πρώτη συγκληθεισομένη Γενική Συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη) κατά τα ως άνω αναφερόμενα και για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Το εκλεγέν Δ.Σ. με την φροντίδα του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου του συνέρχεται εντός δέκα (10) ημερών από τις αρχαιρεσίες, στην πρώτη  του  Συνεδρίαση  και  συγκροτείται   σε   σώμα. Εκλέγονται  μεταξύ  των  Μελών  του με  μυστική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος, ο  Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Οικονομικός Σύμβουλος και ο Ειδικός Γραμματέας, οι οποίοι αποτελούν  το Προεδρείο του Σωματείου.
 2. Τα Μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τους Νόμους, το  παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Δεν  ευθύνονται  για  αποφάσεις του  Δ.Σ., που ελήφθησαν  σε συνεδρίαση στην οποία δεν παρέστησαν ή διεφώνησαν, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η απουσία ή η διαφωνία τους προκύπτει από τα Πρακτικά.
 3. Τα Μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένην εργασίαν ή να συνάπτουν μετ' αυτού συμβάσεις, που συνεπάγονται την λήψη αμοιβής για προσφορά πάσης φύσεως άλλων υπηρεσιών ή αποβλεπούσας  εις την  επίτευξη  κέρδους,  προς επίτευξη των σκοπών του Σωματείου και μόνον.
 4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού  Συμβουλίου  καλείται ο εκάστοτε υπεύθυνος υπάλληλος του  Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά. Ο υπάλληλος του Μουσείου, μετέχει στις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο.

ΑΡΘΡΟ 10Ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει:

 1. Να εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και να εφαρμόζει το παρόν Καταστατικό.
 2. Να διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, βάσει του υπό  της Γενικής Συνέλευσης εγκεκριμένου Προϋπολογισμού  και γενικά  να  διευθύνει  και να διοικεί  το Σωματείο,  προς  το συμφέρον  των  σκοπών του, εντός των  πλαισίων  του  παρόντος Καταστατικού και των Νόμων.
 3. Να καταρτίζει  του Προϋπολογισμό κάθε  χρήσεως  και  τον Απολογισμό  της  παρελθούσης  και  να  τους  υποβάλλει   προς έγκριση μαζί με τη σχετική έκθεση της Ελεγκτικής  Επιτροπής, στην κατ' έτος συνερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Ο Απολογισμός και ο Προϋπολογισμός φέρουν τις υπογραφές των: Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Οικονομικού Συμβούλου.
 4. Να προετοιμάζει την Ημερήσια Διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων.
 5. Να επιλαμβάνεται οποιουδήποτε θέματος του Σωματείου, το οποίο δεν έχει ανατεθεί ρητά σε άλλο όργανό του.

ΑΡΘΡΟ 11Ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε Συνεδρίαση, τακτικά μεν μία φορά το δίμηνο, έκτακτα δε όταν παρίσταται ανάγκη. Η έκτακτη Συνεδρίαση συγκαλείται για λήψη επειγουσών αποφάσεων, σε ζητήματα σχετικά με την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. υποβάλλοντα   γι' αυτό  σχετική έγγραφη αίτηση.  Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει  εντός δέκα (10) ημερών,  από  την ημέρα  υποβολής της σχετικής αίτησης, εφ’ όσον δε αρνείται  ή αμελεί το δικαίωμα της σύγκλησης έχει ο Αντιπρόεδρος.
 2. Η πρόσκληση σε Συνεδρίαση των Μελών του Δ.Σ. γίνεται, με τη φροντίδα του Γεν. Γραμματέα, το αργότερο πέντε (5) ημέρες προ της Συνεδρίασης, με έγγραφη πρόσκληση  που  υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα και στην οποία πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και δίνεται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.
 3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον Μελών και αποφασίζει για κάθε θέμα κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 4. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει σε πέντε (5) συνεχείς Συνεδριάσεις, καλείται εγγράφως να γνωρίσει στο Δ.Σ. τους λόγους των αδικαιολόγητων απουσιών. Το Δ.Σ. λαμβάνει σχετική απόφαση είτε αποδεχόμενο την δικαιολόγηση  ή τον  κηρύσσει έκπτωτο του αξιώματός του και τον αντικαθιστά με τον  πρώτο Αναπληρωματικό Σύμβουλο.
 5. Τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από τον Ειδικό Γραμματέα στο σχετικό βιβλίο Πρακτικών. Στην αρχή κάθε Συνεδρίασης διαβάζονται τα Πρακτικά της προηγούμενης και επικυρούνται, υπογραφόμενα απ' όλα τα παρόντα σ' αυτήν Μέλη.
 6. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους Συμβούλους ειδικά καθήκοντα. Να συνιστά Επιτροπές από Μέλη του Σωματείου, για τη μελέτη διαφόρων θεμάτων, που άπτονται των σκοπών του Σωματείου, υπό την προεδρεία Μέλους του Δ..Σ. Οι αποφάσεις και τυχόν ενέργειες των Επιτροπών τίθενται υπό την έγκριση πάντοτε του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 12Ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 1. Ο Πρόεδρος, εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής και σε όλες τις σχέσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 2. Συγκαλεί τα Μέλη του Δ.Σ. σε Τακτικές ή Έκτακτες Συνεδριάσεις, προεδρεύει αυτών και κηρύσσει την έναρξη και λήξη τους. Δίνει και αφαιρεί το λόγο στους Συμβούλους, θέτει τα  θέματα σε ψηφοφορία, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων. Υποβάλλει έγγραφη λογοδοσία για τα ετήσια πεπραγμένα και μετά τη λήξη της  θητείας  του Δ.Σ. στις Γεν. Συνελεύσεις.
 3. Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Σωματείου, καθώς και τα χρηματικά  εντάλματα  πληρωμών. Ελέγχει, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, το ταμείο του Σωματείου, γνωστοποιώντας το αποτέλεσμα του ελέγχου  στο  Δ.Σ., προς λήψη   ενδεχόμενης απόφασης.
 4. Επαγρυπνεί γενικά για την κανονική λειτουργία του γραφείου του Σωματείου και την ακριβή εφαρμογή του Καταστατικού, επιμελούμενος για την επιδίωξη και επιτυχία των σκοπών του.

5 . Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε όλες τις αρμοδιότητες αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Οι αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 13Ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 1. Ο Γεν. Γραμματέας, ύστερα από συνεννόηση με τον Πρόεδρο, εισηγείται τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Τηρεί την αλληλογραφία, το Πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, καθώς και το βιβλίο των Πρακτικών των Γεν. Συνελεύσεων.
 2. Συντάσσει τις απαντήσεις στα έγγραφα που απευθύνονται στο Σωματείο και συνυπογράφει μετά  του  Προέδρου όλα  τα έγγραφα  του Σωματείου.
 3. Φυλάσσει με προσωπική ευθύνη τη σφραγίδα και το αρχείο του Σωματείου.
 4. Συντάσσει μαζί με τον Οικονομικό Σύμβουλο τον Προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής χρήσεως και τον Απολογισμό της παρελθούσης.
 5. Τον Γεν. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 14Ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 1. Ο Οικονομικός Σύμβουλος μεριμνά για την είσπραξη του δικαιώματος εγγραφής, της ετήσιας συνδρομής και των έκτακτων εισφορών των Μελών και γενικά όλων των οφειλών προς το Σωματείο, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων και του Δ.Σ. βάσει διπλοτύπων αποδείξεων και εκτελεί όλες τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων πληρωμών, των τελευταίων υπογραφομένων απαραιτήτως και από τον Πρόεδρο.
 2. Τηρεί όλα τα Οικονομικά Βιβλία, τις αποδείξεις είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών, φέροντα άπαντα αρίθμηση και θεώρηση στην τελευταία τους σελίδα, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο.
 3. Επιμελείται για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου, καθιστάμενος προσωπικά υπεύθυνος γι' αυτήν, καθώς και για κάθε λογιστική ανωμαλία.
 4. Συντάσσει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα τον Προϋπολογισμό της νέας διαχειριστικής χρήσεως και τον Απολογισμό της προηγούμενης.

Ενημερώνει εγγράφως ανά τετράμηνο το Δ.Σ. για την ταμειακή κατάσταση του Σωματείου, υποχρεούμενος να θέτει στη διάθεσή τους όλα τα Βιβλία και τους σχετικούς λογαριασμούς, οποτεδήποτε ήθελε τούτο ζητηθεί και παρακολουθεί την κανονική καταβολή της ετήσιας συνδρομής των Μελών αναφέροντας στο Δ.Σ. τους καθυστερούντας αυτήν.

 1. Θέτει στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής πριν από τη σύγκληση της Ετήσιας Γεν. Συνέλευσης, λεπτομερή κατάσταση για τις γενόμενες εισπράξεις και πληρωμές, με τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά τους στοιχεία.
 2. Δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του, χρήματα, περισσότερα των τριακοσίων (300) ευρώ. Τα τυχόν υπάρχοντα επί πλέον χρήματα υποχρεούται να καταθέσει σε λογαριασμό Τραπέζης.
 3. Ειδικά, για την είσπραξη των ετησίων συνδρομών των Μελών, ο Οικονομικός Σύμβουλος μπορεί να βοηθείται από ένα ή δύο μέλη του Σωματείου, οριζόμενα από το Δ.Σ.
 4. Τον Οικονομικό Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένα από τα Μέλη του Δ.Σ. υποδεικνυόμενο από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15Ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 1. Ο Ειδικός Γραμματέας, συντάσσει τα Πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων και φυλάσσει τα Βιβλία αυτά.
 2. Αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Γενικό Γραμματέα.
 3. Τον Ειδικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποδεικνυόμενο από αυτό (Δ.Σ.).

ΑΡΘΡΟ 16Ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

 Στην Τακτική Γεν. Συνέλευση που πραγματοποιούνται  οι Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται και η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) Μέλη με  τουλάχιστον ένα (1) αναπληρωματικό Μέλος. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι:

α) Ο έλεγχος και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης περί της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. η οποία διαβάζεται ενώπιον της Γεν. Συνέλευσης και περιλαμβάνει τυχόν παρατηρήσεις και υποδείξεις.

β) Η παρακολούθηση της διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου.

γ) Να προβαίνει και σε περιοδικούς ελέγχους.

Η Ελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να παρίσταται στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. και να εκφέρει τη γνώμη της άνευ ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 17Ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΠΕΡΙΟΔΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 1. Η διαχειριστική περίοδος συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.
 2. Κάθε χρόνο συντάσσονται από το Δ.Σ. και υποβάλλονται για έγκριση στη Γεν. Συνέλευση, ο Απολογισμός της διαχείρισης του παρελθόντος χρόνου και ο Προϋπολογισμός του επομένου,  με λεπτομερή εμφάνιση των πραγματοποιηθέντων και  προγραμματιζομένων εσόδων και εξόδων.
 3. Αναγιγνώσκεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής στη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει επ' αυτής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 18Ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται το πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου και απαρτίζεται από τα Τακτικά Μέλη του Σωματείου, δυναμένων όμως να παρευρίσκονται σ' αυτή και τα Αρωγά και τα Επίτιμα.
 2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου, αποφασίζει για  οποιοδήποτε θέμα  που  υποβάλλεται σ' αυτή και έχει αρμοδιότητα σε όλα τα ζητήματα  που  ανάγονται στην εξυπηρέτηση των σκοπών του.
 3. Πέραν των ανωτέρω γενικών αρμοδιοτήτων, η Γεν. Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα όπως:

α) Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό, τον Απολογισμό και την Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ.

β) Απαλλάσσει το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή από κάθε ευθύνη κατά τους   ετήσιους Απολογισμούς.

γ) Εκλέγει τα Μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής  Επιτροπής.

δ) Τροποποιεί  το παρόν Καταστατικό και

ε) Λαμβάνει απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου.

 1. Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη. Η Έκτακτη Γεν. Συνέλευση συγκαλείται, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις   που απαιτούν την έγκρισή της ύστερα  από  απόφαση του  Δ.Σ.,  της Ελεγκτικής  Επιτροπής,  ή όταν  η σύγκλησή   της ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3)  τουλάχιστον     των ταμειακώς εντάξει Μελών κατά την ημέρα της έγγραφης σχετικής αίτησής τους προς το Δ.Σ. Στην ανωτέρω αίτηση πρέπει να αναφέρονται απαραιτήτως και τα προς συζήτηση θέματα.
 2. Η Γεν. Συνέλευση συγκαλείται από το Δ..Σ. με έγγραφη πρόσκληση, που στέλνεται ταχυδρομικώς σε όλα τα  Μέλη,  πριν από δέκα  πέντε  (15) τουλάχιστον  ημέρες  και  στην  οποία καθορίζονται σαφώς:

α) ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα σύγκλησής της.

β) Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

 1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε  απαρτία,  εκτός  αν ορίζεται  διαφορετικά  στο παρόν Καταστατικό,   εφόσον παρίστανται σ' αυτή  το ένα τέταρτο (1/4) από  τα  ταμειακώς εντάξει Μέλη κατά την ημέρα της σύγκλησής της. Σε  περίπτωση που   δεν  επιτευχθεί   απαρτία  στην  πρώτη σύγκλησή της, συγκαλείται δεύτερη την επόμενη εβδομάδα, με τα ίδια  θέματα προς  συζήτηση, στον ίδιο χώρο και την ίδια ημέρα και ώρα.  Η δεύτερη  αυτή  Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία με οσαδήποτε παρόντα ταμειακώς εντάξει Μέλη, οι δε αποφάσεις είναι έγκυρες και υποχρεωτικές και για τα απόντα Μέλη.
 2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ταμειακώς εντάξει παρισταμένων Μελών, αποφασιζόντων με ανάταση χειρός, εκτός επί προσωπικών θεμάτων, για τα οποία γίνεται μυστική ψηφοφορία.
 3. Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν τα Τακτικά Μέλη, εφ’ όσον είναι ταμειακώς εντάξει κατά  την  ημέρα  της σύγκλησής της.
 4. Κατά την ορισμένη ημερομηνία και ώρα της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας, από την κατάσταση προσελθόντων,  η Γεν. Συνέλευση  προχωρεί στην εκλογή Προέδρου και Γραμματέα- Πρακτικογράφου  της και στη συνέχεια αρχίζει η συζήτηση  των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.
 5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων Τακτικών και Έκτακτων καταχωρούνται περιληπτικά από τον Γραμματέα-Πρακτικογράφο σε ιδιαίτερο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, αριθμισμένο και θεωρημένο  στην τελευταία του σελίδα από τον Πρόεδρο.

Τα Πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα-Πρακτικογράφο της και το Πρακτικό  των Αρχαιρεσιών υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 19Ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 1. Οι Αρχαιρεσίες του Σωματείου διενεργούνται ανά τετραετία με μυστική ψηφοφορία, με ενιαίο ψηφοδέλτιο από την Εφορευτική Επιτροπή.
 2. Τις Αρχαιρεσίες προκηρύσσει το Δ.Σ. με έγγραφες προσκλήσεις, αποστελλόμενες τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους.
 3. Πριν από τις Αρχαιρεσίες και μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 18 η Γεν. Συνέλευση εκλέγει με πρόταση του Προέδρου της, τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια των Αρχαιρεσιών και η οποία παραλαμβάνει από τον Γεν. Γραμματέα:

α) Ονομαστικό κατάλογο των ταμειακώς εντάξει Τακτικών Μελών, καθώς και αντίγραφο  του Πρακτικού του Δ.Σ. των ανακηρυχθέντων υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή.

β) Ενιαίο  ψηφοδέλτιο με τα ονόματα   όλων  των  υποψηφίων, κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά χωριστά  για το  Δ.Σ.  και  την Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και τους ανάλογους  φακέλους,  άπαντα σφραγισμένα με τη σφραγίδα  του Σωματείου.

Μετά  κηρύσσεται η έναρξη  της  ψηφοφορίας,  για την εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών του Δ.Σ. και των αντίστοιχων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

 1. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα Τακτικά Μέλη, που έχουν εγγραφεί πριν έξι (6) μήνες τουλάχιστον από την ημερομηνία των Αρχαιρεσιών και είναι ταμειακώς εντάξει μέχρι την ημερομηνία της διεξαγωγής τους.
 2. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν εγγραφεί πριν  ένα  (1) τουλάχιστον  έτος  από   την ημερομηνία των αρχαιρεσιών και είναι ταμειακώς εντάξει  μέχρι  και την ημέρα της διεξαγωγής τους.
 3. Ο δικαιούμενος ψήφου, παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, φάκελο και κοινό ψηφοδέλτιο. Αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, όπου σταυρώνει έως οκτώ (8) από τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και έως τρία (3) από τα ονόματα των υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή. Στη συνέχεια τοποθετεί το  ψηφοδέλτιο εντός  του φακέλου, τον οποίο σφραγίζει και τον ρίπτει στην ψηφοδόχο, μονογράφοντας στην Κατάσταση ψηφισάντων.
 4. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την ψηφοδόχο, καταμετρά τους ευρεθέντες εντός αυτής φακέλους οι οποίοι πρέπει να είναι ισάριθμοι των ψηφισάντων. Εάν ευρεθούν περισσότεροι αφαιρούνται σε αντίστοιχο αριθμό και καταστρέφονται. Στη συνέχεια, αρχίζει την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης κάθε υποψηφίου, αριθμώντας και μονογράφοντας κάθε ψηφοδέλτιο. Στο τέλος της καταμέτρησης καταρτίζεται πίνακας επιτυχίας  των υποψηφίων, με τους σταυρούς προτίμησης που καθένας έλαβε και συντάσσεται σχετικό Πρακτικό Αρχαιρεσιών. Το Πρακτικό Αρχαιρεσιών, ο πίνακας με σειρά επιτυχίας των υποψηφίων, τα ψηφοδέλτια, ο Κατάλογος των ψηφισάντων και γενικά όλο το υλικό των  αρχαιρεσιών, παραδίδονται από την Εφορευτική  Επιτροπή στον πλειοψηφήσαντα Σύμβουλο  του Δ.Σ. ο οποίος υποχρεούται, εντός δέκα (10) ημερών από τις Αρχαιρεσίες, να συγκαλέσει τους επιτυχόντες υποψηφίους  σε πρώτη Συνεδρίαση, προκειμένου τούτο  να συγκροτηθεί  σε Σώμα.

Το απερχόμενο Δ.Σ. υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να παραδώσει στο νέο Δ.Σ. με πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης, υπογραφόμενο από τους Πρόεδρο, Γεν. Γραμματέα  και Οικονομικό Σύμβουλο όλα τα διαχειριστικά και διοικητικά βιβλία  (βιβλία Πρακτικών Δ.Σ. και  Γ.Σ. αλληλογραφίας και αρχείο, βιβλίο Ταμείου   μετά  των σχετικών   αποδείξεων, εισπράξεων και  ενταλμάτων και τυχόν άλλων παραστατικών στοιχείων).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε'

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 20Ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Σωματείου  διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

 1. Οι τακτικοί πόροι είναι:

α) Το εφ' άπαξ δικαίωμα εγγραφής των Μελών.

β) Η ετήσια συνδρομή.

 1. Οι έκτακτοι πόροι είναι:

α) Οι πάσης φύσεως εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες από οποιονδήποτε.

β) Οι επιχορηγήσεις από οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική πηγή.

γ) Τα έσοδα από τυχόν εράνους για εκτέλεση κοινωφελούς έργου.

δ) Οι οποιεσδήποτε άλλες εισπράξεις από την διοργάνωση εορτών, χοροεσπερίδων,  συνεστιάσεων, πανηγύρεων, λαχειοφόρων αγορών, εκδρομών και λοιπών εκδηλώσεων.

ε) Ως και των αναφερομένων σχετικά στο άρθρο 2, του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 21Ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1.-Για  τη διάλυση  του  Σωματείου  ή την τροποποίηση  του παρόντος Καταστατικού  απαιτείται Γενική    Συνέλευση, ειδικώς συγκαλούμενη   προς  τούτο, στην οποία  παρίστανται   το   ήμισυ πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει Τακτικών Μελών, από τα οποία για  τη λήψη έγκυρης απόφασης πρέπει να ψηφίσουν  υπέρ  της διάλυσης  του Σωματείου ή τροποποίησης του Καταστατικού  τα 3/4 των παρόντων δια μυστικής ψηφοφορίας.

2.-Το Σωματείο διαλύεται επίσης σύμφωνα με τις περί Σωματείων κείμενες διατάξεις, ύστερα από απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.

3.-Η περιουσία του Σωματείου περιέρχεται στο Αρχαιολογικό  Μουσείο Πειραιά.

ΑΡΘΡΟ 22Ο

Το τροποποιηθέν παρόν Καταστατικό,  αποτελούμενο από είκοσι δύο (22) άρθρα, ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του και εγκρίθηκε κατά το παραπάνω Άρθρο 21, από την Ειδική Καταστατική Γενική Συνέλευση, του Σωματείου της 21 Μαρτίου 2018.          

Η ισχύς του αρχίζει με την έγκρισή του από την αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το Νόμο, και ειδικά ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα αρχίσει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί.

Πειραιάς, 21 Μαρτίου 2018

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΙΩΑΝ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ                                                            ΑΛΕΞ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

JoomSpirit